ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Εταιρικά στοιχεία

ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 32 Ν.ΙΩΝΙΑ Τ.Κ. 142 31
Τηλ: 210 27 19 941
E-mail: ostria@ostria-energy.gr

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Γ.Σ. 30/06/2013

Η ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ είναι μια εταιρεία αιολικής ενέργειας με αντικείμενο εργασιών:

1. Την κατασκευή, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία πάσης φύσεως ενεργειακών συγκροτημάτων είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων

2. Την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και η εν γένει παροχή υπηρεσιών στον τομέα ενέργειας

3. Την αγορά, πώληση, εμπορία και η εν γένει αντιπροσώπευση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για ενεργειακά έργα και έργα συναφή με την ενέργεια και

4. Την παροχή υπηρεσιών τεχνο-οικονομικού συμβούλου στην εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και ενεργειακών έργων.

Η εταιρεία διαθέτει μετά από έγκριση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο ισχύος 10MW στη θέση ΣΙΔΕΡΟΒΟΥΝΙ του Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ του νομού ΡΟΔΟΠΗΣ.